Rozvod Manželstva

Zákonná úprava

Rozvod manželstva, vyživovaciu povinnosť a rodičovské práva a povinnosti upravuje zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine.

Súdne konanie o rozvode manželstva v § 92 a nasl. upravuje zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok.

Spôsob rozdelenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov upravuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v ust. § 143 a nasl.

Čo je to rozvod

Rozvod manželstva je zrušenie manželstva súdnym rozhodnutím za života manželov v odôvodnených prípadoch.

Okrem toho môže manželstvo zaniknúť smrťou jedného z manželov alebo rozhodnutím súdu o neplatnosti manželstva.

Kedy možno manželstvo rozviesť

Ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Ako manželstvo rozviesť

Je nevyhnutné, aby jeden z manželov podal odôvodnený návrh na rozvod príslušnému súdu.

Ktorý súd je príslušný na rozvod

Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich.

Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

Je možné zobrať návrh na rozvod späť

Návrh na rozvod možno vziať späť a súd konanie zastaví, ak návrh na rozvod ešte nebol doručený druhému manželovi alebo ak druhý manžel so späťvzatím návrhu súhlasí.

Ak druhý manžel so späťvzatím nesúhlasí, súd pokračuje v rozvodovom konaní.

Čo má návrh na rozvod obsahovať

Návrh na rozvod musí obsahovať najmä:
– označenie príslušného súdu
– presné označenie manželov
– informácie o uzatvorení manželstva
– údaje o poslednom spoločnom bydlisku manželov
– vôľu rozviesť manželstvo
– stručný priebeh manželstva
– príčiny a dôvody rozvratu vzťahu
– dôkazy (sobášny list, doklad o zaplatení súdneho poplatku, iné dôkazy)
– dátum a podpis navrhovateľa
– ak majú manželia spoločné maloleté deti, tak návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností a určenie výživného alebo dohodu rodičov (potrebné priložiť rodné listy detí, doklady o príjmoch rodičov)

Návrh sa zasiela na súd v dvoch vyhotoveniach. Ak majú manželia maloleté deti, v troch vyhotoveniach.

Aký je súdny poplatok

Súdny poplatok za rozvod manželstva je 66,- €.

Nie sú v ňom zahrnuté ďalšie trovy súdneho konania, ako náklady na právne zastúpenie, znalečné, svedočné a pod.

Čo súd zisťuje

Súd v rozvodom konaní zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní na ne prihliada.

Rovnako pri rozhodovaní súd prihliadne na záujem maloletých detí.

Pri posudzovaní miery rozvratu vzťahov medzi manželmi prihliada na porušenie povinností manželov.

Základné povinnosti manželov:
– spolu žiť
– byť si verní
– vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť
– pomáhať si
– starať sa spoločne o deti
– vytvárať zdravé rodinné prostredie

Manželia sú si v manželstve rovní v právach a povinnostiach. Obaja manželia sú povinní strať sa o uspokojovanie potrieb rodiny podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Pod týmto rozumieme aj osobnú starostlivosť o deti a domácnosť.

Snaha súdu o nápravu vzťahu

Súd má povinnosť viesť manželov k odstráneniu príčin rozvratu a usiluje sa o ich zmierenie.

Ak je to účelné a umožňujú to okolnosti prejednávanej veci, môže súd účastníkov vyzvať, aby sa o zmierne riešenie pokúsili mediáciou.

Neprítomnosť navrhovateľa na pojednávaní

Ak sa navrhovateľ nedostaví na pojednávanie a svoju neúčasť neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi, súd konanie zastaví, ibaže by druhý manžel trval na prejednaní vecí.

Prerušenie súdneho konania

Ak to účastníci zhodne navrhnú, súd konanie preruší. Napríklad z dôvodu potreby dosiahnutia rodičovskej dohody alebo snahy o nápravu vzťahu.

Súd v konaní pokračuje na návrh po uplynutí troch mesiacov; ak sa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do jedného roka, súd konanie zastaví.

Rozvod spojený s konaním o deťoch

S konaním o rozvode manželstva je spojené konanie o úprave pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode, ak spoločné maloleté deti majú.

Spoločným dieťaťom sa rozumie aj dieťa osvojené.

Rozhodnutie o rozvode

Súd o rozvode manželstva rozhodne rozsudkom.

V rozsudku upraví aj výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok.

Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného

Okrem toho rozhodne aj o trovách súdneho konania.

Dohoda namiesto rozhodnutia súdu

Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná.

Vzdanie sa práva na odvolanie

Manželia majú možnosť vzdať sa odvolania po vyhlásení rozsudku. V takom prípade rozhodnutie nie je potrebné odôvodňovať a je právoplatné doručením.

Prijatie rodného priezviska

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko.

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko a zároveň si ponechal v poradí uvedené ako druhé priezvisko svoje predošlé priezvisko, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že upúšťa od používania spoločného priezviska.

Kolízny opatrovník

V konaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, ktoré je súčasťou rozvodového konania (ak majú manželia maloleté deti), súd ustanovení dieťaťu kolízneho opatrovníka, keďže záujmy detí a rodičov môžu byť rozdielne.

Mediátor

Mediátor poskytuje mediačné služby obom manželom. Vystupuje v roli nezávislého a nestranného sprostredkovateľa komunikácie, pričom vytvára vhodné podmienky pre komunikáciu medzi manželmi, aby vedeli dosiahnuť relevantné dohody, najmä rodičovskú dohodu, dohodu o výživnom alebo dohodu o rozdelení majetku.

Advokát

Manželia môžu využiť služby advokáta v prípade potreby spísania návrhu na rozvod alebo počas celého rozvodového konania.

Advokát môže poskytovať právne služby iba jednému z manželov a cena sa stanovuje dohodou, inak podľa vyhlášky.

Psychológ

Psychológ v rámci rozvodu môže poskytnúť podporu jednému alebo obom manželom. Môže im byť nápomocný pri pokuse o nápravu vzťahu, pri potrebe prekonania rozpadu manželstva alebo pre dosiahnutie rodičovskej dohody.

V prípade, ak sa rodičia nedohodnú a bude potrebné o deťoch rozhodnúť, spravila súd vyžaduje vypracovanie súdno-znaleckého posudku klinickým psychológom.

Bezplatná právna pomoc

Osoby v materiálnej núdzi majú možnosť využiť bezplatnú právnu pomoc Centra právnej pomoci, ktoré okrem vlastnej činnosti môže preplatiť advokáta alebo mediátora. Centrum vykonáva činnosť na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní pomoci osobám v materiálnej núdzi.

„Manželstvo je prístrešok, do ktorého pri každej búrke trochu zatečie.“

BUDDHA

„Deti milujú toho, kto ich miluje. A kto nemôže milovať, ten dosiahne veľmi málo pri ich výchove.“ –

JOHANN WOLFGANG GOETHE

rodičovské práva a povinnosti

Zákonná úprava

Zákonná úprava týkajúca sa rodičovských práv a povinností je obsiahnutá v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine.

Rodičovské práva a povinnosti

Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä

a) sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa,

b) zastupovanie maloletého dieťaťa,

c) správa majetku maloletého dieťaťa.

Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa.

Čo v prípade nezhody rodičov

Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.

Ako súd rozhodne o dieťati pri rozvode

V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok.

Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.

Striedavá starostlivosť

Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa.

Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.

Dohoda rodičov

Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov.

Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná.

Rešpektovanie práv dieťaťa

Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom.

Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.

Najlepší záujem dieťaťa

Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä

a) úroveň starostlivosti o dieťa,

b) bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,

c) ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,

d) okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,

e) ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,

f) podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,

g) názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,

h) podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,

i) využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.

Právo na informácie

Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov dbá na právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati.

Rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, môže sa práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati domáhať na súde.

Obmedzenie a zákaz styku s dieťaťom

Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo zakáže styk maloletého dieťaťa s rodičom, ak nie je možné zabezpečiť záujem maloletého dieťaťa obmedzením styku maloletého dieťaťa s rodičom.

Zmena rozhodnutia

Ak jeden z rodičov opakovane bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom upravený podľa odseku 1 alebo 2, súd môže na návrh niektorého z rodičov zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti.

Ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností.

Vplyv nového manžela na výchovu

Na výchove dieťaťa sa podieľa aj manžel, ktorý nie je rodičom dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Výživné

Zákonná úprava

Výživné je upravené v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine od § 62.

Druhy výživného

V rámci témy „rozvod“ sú relevantné:
– vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
– vyživovacia povinnosť medzi manželmi
– príspevok na výživu rozvedeného manžela

Výživné na dieťa

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.

Výživné medzi manželmi

Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká.

Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť.

Príspevok na výživu exmanžela

Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.

Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.

Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie.

Spôsob určenia výšky výživného

Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného.

Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

Zmena výšky výživného

Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.

Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov.

Náhradné výživné

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže poskytovať náhradné výživné na zabezpečenie výživy oprávneného podľa zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom.

„Rozvod je taká prirodzená vec, že v mnohých domácnostiach spí medzi manželmi.“

François de La Rochefoucauld

Niečo Vám tu chýba? Napíšte nám info@martinbiskupic.sk